ไมโครมิเตอร์ MACOH

รหัสสินค้า           ขนาด          บรรจุลังละ              ราคา

152010                           0 – 25 mm.                ลังละ 50 อัน               อันละ 430.-

152020                          25 – 50 mm.               ลังละ 50 อัน               อันละ 480.-

152030                          50 – 75 mm.               ลังละ 50 อัน               อันละ 550.-

152040                          75 – 100 mm.             ลังละ 20 อัน               อันละ 620.-