ไขควงลองไฟ ปลายมีแม่เหล็ก ชุบแข็ง META No.NZ-111

รหัสสินค้า  ขนาด      บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

590109          80 V – 300V         ลังละ 600 อัน/กล่องละ 12 อัน            อันละ 25.-