ลูกดิ่งวัดระดับ K.P.

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ  ราคา

170650                   100 กรัม    ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1/2 โหล   โหลละ 350.-

170660                   150 กรัม    ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1/2 โหล    โหลละ 400.-

170670                   200 กรัม   ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1/2 โหล     โหลละ 450.-

170680                   250 กรัม    ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1/2 โหล    โหลละ 500.-

170690                  300 กรัม     ลังละ 10 โหล/กล่องละ 1/2 โหล     โหลละ 580.-

170700                  400 กรัม     ลังละ 5 โหล/กล่องละ 1/2 โหล       โหลละ 700.-

170710                  500 กรัม      ลังละ 5 โหล/กล่องละ 1/2 โหล       โหลละ 820.-

170720                 600 กรัม      ลังลละ 5 โหล/กล่องละ 1/2 โหล     โหลละ 950.-

170730                 800 กรัม      ลังละ 2 โหล/กล่องละ 1/2 โหล        โหลละ 1,200.-

170740                1,000 กรัม   ลังละ 2 โหล/กล่องละ 1/2 โหล         โหลละ 1,460.-

170750                1,500 กรัม   ลังละ 2 โหล/กล่องละ 1/2 โหล          โหลละ 2,100.-