มีดเล็บ META

รหัสสินค้า   ขนาด    บรรจุแผงละ   ราคา

150010                    No.10             แผงละ 20 เม็ด              เม็ดละ 20.-

150020                   No.12              แผงละ 20 เม็ด               เม็ดละ 26.-

150030                   No.14              แผงละ 20 เม็ด               เม็ดละ 24.-

150040                  No.16               แผงละ 10 เม็ด               เม็ดละ 65.-

150050                  No.18               แผงละ 20 เม็ด               เม็ดละ 45.-

150060                 No.20               แผงละ 10 เม็ด               เม็ดละ 90.-

150070                 No.22               แผงละ 10 เม็ด               เม็ดละ 80.-

150080                 No.24               แผงละ 10 เม็ด              เม็ดละ 110.-

150090                 No.103             แผงละ 20 เม็ด             เม็ดละ 30.-

150100                 No.105             แผงละ 10 เม็ด             เม็ดละ 60.-

150110                 No.107             แผงละ 10 เม็ด              เม็ดละ 90.-

150120                No.109              แผงละ 10 เม็ด             เม็ดละ 145.-

150130                No.120              แผงละ 10 เม็ด             เม็ดละ 140.-

150140               No.500              แผงละ 20 เม็ด             เม็ดละ 13.-

150150               No.502              แผงละ 20 เม็ด              เม็ดละ 20.-

150160               No.504              แผงละ 20 เม็ด              เม็ดละ 25.-

150170               No.506             แผงละ 20 เม็ด                เม็ดละ 45.-

150180               No.523              แผงละ 20 เม็ด               เม็ดละ 15.-

150190               No.524             แผงละ 20 เม็ด                เม็ดละ 30.-

150200              No.525              แผงละ 10 เม็ด                เม็ดละ 40.-

150210               No.526              แผงละ 10 เม็ด                เม็ดละ 75.-

150220              No.3143           แผงละ 20 เม็ด                 เม็ดละ 30.-

150230              No.3144          แผงละ 20 เม็ด                 เม็ดละ 45.-

150240             No.3145           แผงละ 10 เม็ด                 เม็ดละ 70.-