ฟุตอลูมิเนียม META

รหัสสินค้า   ขนาด  บรรจุกล่องละ  ราคา

140110                        6″             กล่องละ 2 โหล                โหลละ 105.-

140120                      12″            กล่องละ 1 โหล                 โหลละ 185.-