ฟุตสแตนเลส META

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุกล่องละ   ราคา

140010                    6″                กล่องละ 2 โหล                  โหลละ 150.-

140020                  12″               กล่องละ 2 โหล                  โหลละ 270.-

140030                  18″              กล่องละ 1 โหล                    โหลละ 800.-

140040                 24″              กล่องละ 1 โหล                   โหลละ 900.-

140050                 36″              กล่องละ 1 โหล                    โหลละ 1,900.-

140051                 60″              กล่องละ 12 อัน                     อันละ 600.-

140052                 80″             กล่องละ 12 อัน                     อันละ 1,000.-