บล็อคตัว T สั้น MACOH (คอสั้น)

รหัสสินค้า    ขนาด     บรรจุลังละ/กล่องละ    ราคา

100300                    8 mm.             ลังละ 120 อัน /กล่องละ 12 อัน           อันละ 30.-

100310                    9 mm.             ลังละ 120 อัน /กล่องละ 12 อัน           อันละ 30.-

100320                   10 mm.             ลังละ 96 อัน /กล่องละ 12 อัน            อันละ 32.-

100330                   11 mm.             ลังละ 96 อัน /กล่องละ 12 อัน            อันละ 32.-

100340                   12 mm.             ลังละ 72 อัน /กล่องละ 12 อัน            อันละ 35.-

100350                   13 mm.             ลังละ 72 อัน /กล่องละ 12 อัน            อันละ 40.-

100360                   14 mm.             ลังละ 72 อัน /กล่องละ 12 อัน            อันละ 42.-

100370                   17 mm.             ลังละ 36 อัน /กล่องละ 6 อัน             อันละ 50.-

100380                   19 mm.             ลังละ 36 อัน /กล่องละ 6 อัน             อันละ 60.-