ด้ามฟรี ด้ามไฟเบอร์ META

รหัสสินค้า    ขนาด     บรรจุลังละ/กล่องละ    ราคา

070120               10″ x 1/2″           ลังละ 30 อัน /กล่องละ 3 อัน           อันละ 450.-

070131                 6″ x 1/4″           ลังละ 60 อัน /กล่องละ 6 อัน           อันละ 280.-