คีมปากเฉียง MACOH

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

031310                   6″            ลังละ 5 โหล/กล่องละ 1/2 โหล        โหลละ 800.-

033111                   8″            ลังละ 5 โหล/กล่องละ 1/2 โหล        โหลละ 1,050.