กรรไกรตัดกิ่งไม้ META No.6111BH

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ      ราคา

012840                     7.1/2″               ลังละ 72 อัน/กล่องละ 12 อัน                   อันละ 195.-