กรรไกรตัดกิ่งไม้ MACOH

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ/กล่องละ    ราคา

010110                        8″     ลังละ 60 อััน  / กล่องละ 12 อัน         อันละ 290.-